Outplacement

Outplacement to zespół działań dedykowanych wsparciu pracowników znajdujących się w sytuacji utraty bądź zmiany pracy. Celem procesu jest zwiększenie liczby możliwości zawodowych dostępnych osobom objętym programem oraz przeciwdziałanie negatywnym następstwom utraty pracy. Pracownik otrzymuje do dyspozycji zestaw kompleksowych usług z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego. Pozwalają one na stworzenie precyzyjnego planu działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej osoby skutkujących podjęciem satysfakcjonującej pracy.

Elementy usług:

 

 • Audyt kariery
 • Coaching kariery
 • Analiza rynku pracy
 • Opracowanie cv oraz profili społecznościowych
 • Pozyskiwanie ofert pracy
 • Przygotowanie do spotkań rekrutacyjnych
 • Doradztwo w procesach rekrutacyjnych
 • Wsparcie w negocjacji warunków zatrudnienia

Coaching Zespołu

W coachingu zespołowym klientem jest cały zespół. Praca opiera się na wspólnie wypracowanym i zaakceptowanym przez każdego członka zespołu celu zawodowym. Proces coachingowy ma wydobyć drzemiący w zespole potencjał, skupić zespół wokół wspólnej idei oraz zidentyfikować potencjalne trudności i ograniczenia w celu ich eliminacji. Coach jest jednocześnie uważnym obserwatorem i dostawcą narzędzi poszerzających wiedzę zespołu o rzeczywistości, w której funkcjonuje. Coach jest również katalizatorem negatywnych emocji, modeluje komunikację i pomaga uczestnikom zespołu zrozumieć, co się dzieje w zespole.

Przykładowe zastosowania coachingu zespołu:

 

 • budowa zespołu
 • wzrost efektywności pracy zespołu
 • wprowadzenie nowych sposobów działania
 • identyfikacja i wzmocnienie silnych stron zespołu
 • identyfikacja dysfunkcji pracy zespołu
 • rozwiązywanie konfliktów
 • budowa współodpowiedzialności za efekty pracy
 • wzrost kreatywności zespołu i poszczególnych osób
 • wzrost zaangażowania i motywacji do działania
 • poprawa bądź umocnienie relacji w grupie

Coaching Kariery

Coaching kariery służy świadomemu planowaniu własnej ścieżki kariery. Bazę stanowi rzetelna ocena aktualnej sytuacji zawodowej klienta poszerzona o analizę silnych i słabych stron oraz zdefiniowanie obszarów rozwojowych. Coach wspiera klienta w nakreśleniu wizji przyszłości zawodowej, pomaga przyjrzeć się różnym wyzwaniom związanym z podążaniem za tą wizją. W wyniku coachingu powstaje plan działań mających doprowadzić klienta do wykonywania satysfakcjonującej go pracy zgodnej z jego ambicjami, wartościami i naturalnymi predyspozycjami.

Przykładowe zastosowania coachingu kariery:

 

 • zmiana pracy
 • utrata pracy
 • powrót na rynek pracy
 • wybór ścieżki rozwoju zawodowego
 • planowany bądź zaistniały awans
 • wypalenie zawodowe
 • obniżona motywacja do pracy
 • zmiana zawodu
 • założenie własnej firmy
 • odejście z korporacji
 • wyższe zarobki

Zobacz także: Outplacement

Coaching Umiejętności

Coaching umiejętności ma na celu wypracowanie i wdrożenie skutecznych sposobów realizacji zadań zawodowych. Bazę stanowią nowa wiedza bądź umiejętności nabyte przez klienta np. poprzez udział w szkoleniu a pożądane na zajmowanym przez niego stanowisku. W procesie coachingu klient tworzy i realizuje plan wprowadzenia tych nowych kompetencji do zestawu stosowanych przez siebie sposobów i narzędzi pracy. Coach pomaga klientowi w doprecyzowaniu tego planu, identyfikacji szans i zagrożeń, wypracowaniu optymalnego sposobu postępowania. Coach towarzyszy również klientowi w trakcie wykonywania zadań zawodowych, obserwuje stosowanie nowych kompetencji, udziela natychmiastowych informacji zwrotnych. Podejście takie znacząco przyspiesza i zwiększa efektywność procesów uczenia się i rozwoju.

Przykładowe zastosowania coachingu umiejętności:

 

 • efektywna komunikacja
 • motywowanie
 • delegowanie zadań
 • przygotowanie i prowadzenie wystąpień publicznych
 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • rozwiązywanie konfliktów
 • prowadzenie rozmów ewaluacyjnych
 • praca z trudnym klientem
 • negocjacje
 • prowadzenie zspotkań

Coaching Biznesowy

Coaching biznesowy nastawiony jest na pracę z klientem biznesowym i realizację celów z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Definiowany cel procesu coachingowego uwzględnia potrzeby i oczekiwania zarówno klienta jak i sponsora, którym jest pracodawca. W ustrukturyzowanym procesie coachingu klient znajduje nowe możliwości oraz przełamuje ograniczające bariery opierając się na posiadanych kompetencjach. Coach wspiera go w odkrywaniu drugich stron medali, zadaje pytania dojące możliwość znalezienia nieoczywistych odpowiedzi. Z założenia coaching biznesowy ma bezpośrednio bądź pośrednio poprawić wynik finansowy firmy poprzez wzrost efektywności działania menedżerów, zespołów i organizacji jako takiej.

Przykładowe zastosowania coachingu biznesowego:

 

 • Zarządzanie firmą
 • Poprawa efektywności i wyniku finansowego
 • Zarządzanie zespołem
 • Trudne sytuacje z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami
 • Zarządzanie zmianą
 • Reorganizacja w firmie
 • Przywództwo
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Stres – sprzymierzeniec czy wróg?

Od stresu nie można uciec – jest immanentnym elementem życia. Pomaga nam w efektywnym funkcjonowaniu i osiąganiu celów jednocześnie będąc jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych. Poprzez zrozumienie natury stresu, poznanie reakcji ciała i mózgu oraz znalezienie w sobie i otoczeniu zasobów wspierających skuteczne radzenie sobie ze złą stroną stresu, jesteśmy w stanie uczynić ze stresu naszego sprzymierzeńca. Wiedza ta pomoże menedżerom i pracownikom uniknąć trudnych sytuacji zawodowych, problemów zdrowotnych i motywacyjnych. Ułatwi efektywne i mądre angażowanie pracowników w zadania poprzez eliminację zbędnych stresorów i zastosowanie motywatorów wywołujących pozytywne napięcie mobilizujące do działania.

Adresaci

Szkolenie rekomendowane wszystkim osobom aktywnym zawodowo, które na co dzień zmagają się z czynnikami stresującymi jako pracownicy, członkowie zespołów, menedżerowie.

Cel szkolenia

Wypracowanie zindywidualizowanych metod radzenia sobie ze stresem organizacyjnym w oparciu o diagnozę własnego potencjału oraz sięganie do posiadanych i wypracowanych zasobów.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • określą swą indywidualną podatność na stres oraz odnajdą zasoby, którymi mogą się wesprzeć w radzeniu sobie z negatywnymi następstwami stresu
 • poznają proste technik obniżających negatywne skutki stresu
 • obniżą swą podatności na zachorowania
 • zwiększą pewności siebie i efektywność działania
 • poprawią jakości życia

Dzięki przeszkoleniu pracownika firma/pracodawca uzyska:

 • diagnozę potencjalnych dysfunkcji firmy i stylu zarządzania generujących stres
 • wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań obniżających negatywne skutki stresu
 • obniżenie wskaźnika absencji chorobowych
 • wzrost efektywności funkcjonowania zespołów
 • wzrost zaangażowania pracowników w powierzone zadania
 • poprawę wizerunku pracodawcy

Program

Stres niejedno ma imię:

 • pojęcie stresu i jego oblicza
 • dynamika reakcji na stres – od przyczyny po efekt
 • stresor – co może wywołać stres?
 • jak reagujemy na stres, i dlaczego różnie?
 • przegląd sposobów radzenia sobie ze stresem

Stres a zespół

 • stresory w pracy zespołu
 • reakcje indywidualne a wrażliwość zespołu na stres
 • przywództwo nakierowane na efektywne zarzadzanie stresem
 • patologie w miejscu pracy a stres – karoshi, mobbing

Rozluźnienie

 • indywidualne praktyki w radzeniu sobie ze stresem
 • ćwiczenia izometryczne i treningi antystresowe
 • rozwiązania systemowe a stres organizacyjny

Metody pracy

Gry i ćwiczenia symulacyjne – nabycie umiejętności posługiwania się metodami oraz wypracowanie indywidualnych sposobów działania w określonych sytuacjach
Studia przypadków – analiza skuteczności zastosowanych rozwiązań w oparciu o realne sytuacje
Praca w podgrupach – praca zespołowa pozwalająca na wykorzystanie wiedzy i doświadczeń innych uczestników zadania
Dyskusja – wymiana doświadczeń, opinii i wniosków
Mini wykłady – prezentacja teorii w celu uporządkowania wiedzy
Testy – autodiagnoza podatności na wpływ czynników stresogennych oraz indywidualnych sposobów radzenia sobie z tymi czynnikami

Zasobnik nie-HR’owca

Niemal każda firma prowadzi politykę personalną: rekrutuje pracowników, szkoli, dba o swój wizerunek pracodawcy, czasami tworzy opisy stanowisk pracy bądź prowadzi oceny okresowe pracowników. Jednakże nadal niewiele z nich ma w swym zespole specjalistę HR odpowiedzialnego za realizację tych zadań. W znakomitej większości małych i średnich firm zadania HR są poniekąd „dopisane” do zadań osób zatrudnionych na innych stanowiskach. Najczęściej za funkcje HR odpowiada właściciel firmy, kierownicy działów i zespołów, specjaliści ds. kadr i płac, specjaliści ds. administracji, asystenci zarządu. Zasobnik ma dostarczyć tym osobom gotowych narzędzi HR, które będą mogli wykorzystać w realizacji swych zadań oraz nauczyć, jak tymi narzędziami się posługiwać. Bez zbędnej teorii. Konkretne rozwiązania dla konkretnych problemów.

Zasobnik to cykl cotygodniowych krótkich (3 godziny) spotkań, z których każde będzie tyczyło jednego z częstszych zadań z obszaru HR. Część realizowanych tematów będzie ustalona z uczestnikami warsztatów.

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 

 • nabędą umiejętności posługiwania się narzędziami HR
 • otrzymają gotowe do wdrożenia w firmie wzory i szablony narzędzi HR
 • uzyskają możliwość skonsultowania z doświadczonym HR-owcem praktykiem stosowanych przez siebie metod pracy i narzędzi HR

 

Zakres tematyczny:

 

 • Jak przygotować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?
 • Headhunting i szukanie pracowników w mediach społecznościowych.
 • Metody rozwoju pracowników (szkolenia, coaching, on the job training).
 • Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding).
 • Tworzenie opisów stanowiska pracy.
 • (Kolejne tematy zostaną ustalone w oparciu o potrzeby i oczekiwania uczestników projektu.)