Coaching Zespołu

W coachingu zespołowym klientem jest cały zespół. Praca opiera się na wspólnie wypracowanym i zaakceptowanym przez każdego członka zespołu celu zawodowym. Proces coachingowy ma wydobyć drzemiący w zespole potencjał, skupić zespół wokół wspólnej idei oraz zidentyfikować potencjalne trudności i ograniczenia w celu ich eliminacji. Coach jest jednocześnie uważnym obserwatorem i dostawcą narzędzi poszerzających wiedzę zespołu o rzeczywistości, w której funkcjonuje. Coach jest również katalizatorem negatywnych emocji, modeluje komunikację i pomaga uczestnikom zespołu zrozumieć, co się dzieje w zespole.

Przykładowe zastosowania coachingu zespołu:

 

  • budowa zespołu
  • wzrost efektywności pracy zespołu
  • wprowadzenie nowych sposobów działania
  • identyfikacja i wzmocnienie silnych stron zespołu
  • identyfikacja dysfunkcji pracy zespołu
  • rozwiązywanie konfliktów
  • budowa współodpowiedzialności za efekty pracy
  • wzrost kreatywności zespołu i poszczególnych osób
  • wzrost zaangażowania i motywacji do działania
  • poprawa bądź umocnienie relacji w grupie