Stres – sprzymierzeniec czy wróg?

Od stresu nie można uciec – jest immanentnym elementem życia. Pomaga nam w efektywnym funkcjonowaniu i osiąganiu celów jednocześnie będąc jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych. Poprzez zrozumienie natury stresu, poznanie reakcji ciała i mózgu oraz znalezienie w sobie i otoczeniu zasobów wspierających skuteczne radzenie sobie ze złą stroną stresu, jesteśmy w stanie uczynić ze stresu naszego sprzymierzeńca. Wiedza ta pomoże menedżerom i pracownikom uniknąć trudnych sytuacji zawodowych, problemów zdrowotnych i motywacyjnych. Ułatwi efektywne i mądre angażowanie pracowników w zadania poprzez eliminację zbędnych stresorów i zastosowanie motywatorów wywołujących pozytywne napięcie mobilizujące do działania.

Adresaci

Szkolenie rekomendowane wszystkim osobom aktywnym zawodowo, które na co dzień zmagają się z czynnikami stresującymi jako pracownicy, członkowie zespołów, menedżerowie.

Cel szkolenia

Wypracowanie zindywidualizowanych metod radzenia sobie ze stresem organizacyjnym w oparciu o diagnozę własnego potencjału oraz sięganie do posiadanych i wypracowanych zasobów.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • określą swą indywidualną podatność na stres oraz odnajdą zasoby, którymi mogą się wesprzeć w radzeniu sobie z negatywnymi następstwami stresu
 • poznają proste technik obniżających negatywne skutki stresu
 • obniżą swą podatności na zachorowania
 • zwiększą pewności siebie i efektywność działania
 • poprawią jakości życia

Dzięki przeszkoleniu pracownika firma/pracodawca uzyska:

 • diagnozę potencjalnych dysfunkcji firmy i stylu zarządzania generujących stres
 • wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań obniżających negatywne skutki stresu
 • obniżenie wskaźnika absencji chorobowych
 • wzrost efektywności funkcjonowania zespołów
 • wzrost zaangażowania pracowników w powierzone zadania
 • poprawę wizerunku pracodawcy

Program

Stres niejedno ma imię:

 • pojęcie stresu i jego oblicza
 • dynamika reakcji na stres – od przyczyny po efekt
 • stresor – co może wywołać stres?
 • jak reagujemy na stres, i dlaczego różnie?
 • przegląd sposobów radzenia sobie ze stresem

Stres a zespół

 • stresory w pracy zespołu
 • reakcje indywidualne a wrażliwość zespołu na stres
 • przywództwo nakierowane na efektywne zarzadzanie stresem
 • patologie w miejscu pracy a stres – karoshi, mobbing

Rozluźnienie

 • indywidualne praktyki w radzeniu sobie ze stresem
 • ćwiczenia izometryczne i treningi antystresowe
 • rozwiązania systemowe a stres organizacyjny

Metody pracy

Gry i ćwiczenia symulacyjne – nabycie umiejętności posługiwania się metodami oraz wypracowanie indywidualnych sposobów działania w określonych sytuacjach
Studia przypadków – analiza skuteczności zastosowanych rozwiązań w oparciu o realne sytuacje
Praca w podgrupach – praca zespołowa pozwalająca na wykorzystanie wiedzy i doświadczeń innych uczestników zadania
Dyskusja – wymiana doświadczeń, opinii i wniosków
Mini wykłady – prezentacja teorii w celu uporządkowania wiedzy
Testy – autodiagnoza podatności na wpływ czynników stresogennych oraz indywidualnych sposobów radzenia sobie z tymi czynnikami