Zarządzanie wiedzą organizacji

Wiedza jest dla wielu firm zasobem strategicznym, choć niewiele z nich zdaje się przykładać do tego wagę. Informacje o kluczowych procesach są rozproszone, często niezapisane, znajdują się wyłącznie w głowach pracowników. Wraz z utratą kluczowych pracowników organizacja traci cenny fragment własnego know how, które łatwo może trafić w ręce konkurencji. Świadome i racjonalne podejście do zarządzania kapitałem intelektualnym może uchronić firmę przed poważnymi stratami, ale też mieć zbawienny wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • wzrost bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania firmy
 • poprawa komunikacji i jakości zarządzania
 • skrócenie czasu realizacji zadań
 • lepsze zrozumienie procesów zachodzących w organizacji
 • szybsze wdrożenie nowych pracowników i wzrost efektywności ich pracy

Program:

 

 • wiedza jako kapitał strategiczny firmy
 • wiedza jawna i ukryta
 • identyfikacja luk wiedzy w organizacji
 • mechanizmy i narzędzia pozyskiwania i utraty wiedzy przez firmy
 • rozpowszechnianie wiedzy w zespole
 • koncepcja organizacji uczącej się
 • technologiczne i organizacyjne wsparcie zarządzania wiedzą