Wybór kandydatów i negocjacje warunków zatrudnienia

Informacje zebrane w wyniku przeprowadzonych rozmów i testów stanowią bazę dla podjęcia przez Klienta decyzji o zatrudnieniu. Służymy pomocą w wyborze kandydatów, sformułowaniu oferty oraz ustaleniu warunków zatrudnienia akceptowalnych zarówno dla Klientów jak i przyszłych pracowników.

Profil kandydata

Tworzymy i przedstawiamy Klientom spójne opisy kompetencji wyselekcjonowanych kandydatów. Profil zawiera informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw potencjalnego przyszłego pracownika oraz jego oczekiwań w zakresie warunków zatrudnienia. Naszym Klientom rekomendujemy osoby najpełniej odpowiadające wymaganiom stanowiska pracy przy uwzględnieniu luk kompetencyjnych, czyli obszarów, w których kompetencje kandydatów odbiegają od oczekiwań pracodawcy.

Program rozwoju kompetencji

Rekomendując Klientom kandydatów posiadających luki kompetencyjne proponujemy działania rozwojowe pozwalające szybko i skutecznie dostosować kompetencje kandydata do wymagań stanowiska pracy. Program uwzględnia rekomendowane działania szkoleniowe, coachingowe i mentoringowe, przewidywany czas niezbędny dla rozwoju danych kompetencji oraz pozyskane od kandydata informacje o jego gotowości do nauki.

Strategia negocjacyjna

Dysponując informacjami dotyczącymi oczekiwań kandydatów oraz możliwości organizacji, dostarczamy Klientom rekomendacje dotyczące negocjowalnych warunków współpracy (np. wysokości wynagrodzenia, pozapłacowych elementów wynagrodzenia, zakresu obowiązków, formy i czasu trwania umowy). Pełnimy funkcję mediatora podczas negocjacji bądź, występując w imieniu Klienta, ustalamy z kandydatami formę i warunki, na jakich zostanie zawarta współpraca.

Kwestie formalno – prawne

Wspieramy naszych Klientów wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami w zakresie usankcjonowanych prawem form nawiązywania współpracy z osobami świadczącymi pracę bądź dostarczającymi usług. Nasze doświadczenia pozwalają na wypracowanie najbardziej korzystnej formy współpracy pomiędzy organizacją a nowo zatrudnianym pracownikiem bądź współpracownikiem.