Dobór i zastosowanie narzędzi weryfikujących kompetencje

Pozyskawszy odpowiednio duże grono kandydatów zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko oferowane przez naszego Klienta przystępujemy do procesu selekcji. Mając na uwadze specyfikę pracy na obsadzanym stanowisku dobieramy bądź tworzymy narzędzia selekcyjne. Pozwalają one szybko i precyzyjnie pozyskać kluczowe informacje dotyczące kompetencji posiadanych przez kandydatów a wymaganych na wakującym stanowisku.

Analiza dokumentów

Na podstawie informacji zawartych w cv wyłaniamy kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stawiane wobec przyszłego pracownika. Wyłącznie te osoby zostają zaproszone do dalszych etapów procesu selekcyjnego.

Wywiad

Realizowany w formie spotkań bądź rozmów telefonicznych ma za zadanie zweryfikować i poszerzyć informacje zawarte w cv. Ocenie podlegają merytoryczne i interpersonalne kompetencje kandydata. Dzięki formie rozmowy kandydat ma możliwość pozyskania dodatkowych informacji o pracodawcy i ofercie pracy.

Assessment centre

Zestaw zróżnicowanych ćwiczeń i zadań zbliżonych treścią i zakresem do tych wykonywanych na oferowanym stanowisku pracy pozwala zaobserwować kompetencje kandydata w praktyce. Uczestnicy wykonują zadania indywidualnie bądź w grupie. Jakość efektów ich pracy jest oceniana przez zespół przeszkolonych asesorów, co wpływa na wysoką trafność dokonywanych ocen i dostarcza miarodajnych informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach kandydatów.

Testy psychologiczne

Opracowane i wystandaryzowane przez naukowców profesjonalne narzędzia psychologiczne, które pozwalają dostarczyć szeregu informacji dotyczących cech osobowościowych kandydata, jego preferowanych stylów zachowania oraz potencjału do wykonywania określonych typów zadań.

Testy kompetencyjne i próbki pracy

Zestawy pytań i zadań pozwalające określić poziom wiedzy i umiejętności kandydata w odniesieniu do wymagań stanowiska pracy. Opracowywane w ścisłej współpracy z Klientem stanowią zazwyczaj wierny przykład wykonywanych na obsadzanym stanowisku zadań, np. próbka kodu w przypadku rekrutacji programisty, portfolio grafika bądź krótkie tłumaczenie tekstu oczekiwane od tłumacza.

Referencje

Bazując na danych kontaktowych dostarczonych przez kandydatów weryfikujemy ich doświadczenie zawodowe, pozyskujemy informację dotyczące jakości współpracy i osiągnięć.