Adaptacja pracownika

Wprowadzenie do organizacji nowego pracownika stanowi obciążenie zarówno dla nowozatrudnionego jak i dla pozostałych członków zespołu. Mając na celu usprawnienie tego procesu opracowujemy i dostarczamy Klientom narzędzia wspierające adaptację pracowników. Proces mający na celu przygotowanie organizacji na podjęcie pracy przez nową osobę rozpoczyna się niezwłocznie po zaakceptowaniu oferty pracy przez kandydata.

Stanowisko pracy i kwestie formalno –  prawne

Przygotowania obejmują utworzenie stawiska pracy, zaopatrzenie stanowiska w niezbędny sprzęt i narzędzia pracy, nadanie uprawnień i stworzenie kont w wewnętrznych systemach informatycznych. Po stronie formalnej przygotowywane są umowy i  wszelkie dokumenty niezbędnych do zawarcia współpracy, planowane są szkolenia BHP i badania lekarskie. Wszystkie te działania mają miejsce zanim pracownik podejmie pracę.

Opiekun adepta

Spośród starszych stażem pracowników wyłaniana jest osoba, która będzie pełniła funkcję mentora nowozatrudnionego. Opiekun udziela swemu podopiecznemu informacji i zapoznaje go ze specyficznymi dla danej organizacji formalnymi i nieformalnymi aspektami pracy.

Komunikacja

Fakt pojawienia się nowej osoby jest komunikowany wszystkim osobom pracującym w firmie oraz zainteresowanym klientom bądź kontrahentom. W pierwszych dniach pracy nowy pracownik jest osobiście przedstawiany osobom, z którymi będzie blisko współpracował.

Zapoznanie z procesami, procedurami i narzędziami pracy

Wchodzący do firmy pracownik otrzymuje kompletne a zarazem przejrzyste materiały informacyjne umożliwiające mu zapoznanie się z wszelkimi formalnymi wymogami obowiązującymi w organizacji. Dodatkowe wsparcie stanowi zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi wewnętrznych narzędzi pracy.

Program szkoleń

Dla każdego zatrudnianego w firmie pracownika opracowywany jest indywidualny program działań rozwojowych, który bazuje na wymogach stanowiska pracy oraz lukach kompetencyjnych stwierdzonych w trakcie rekrutacji. Kompleksowy program obejmuje harmonogram działań, zakres niezbędnych środków finansowych i czasu, definiuje osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń bądź innych form rozwoju kompetencji.

Wdrożenie w zadania i ocena postępów

Przekazywanie nowozatrudnionemu pracownikowi zadań wynikających z opisu stanowiska pracy zostaje rozłożone w czasie a harmonogram jest powiązany z harmonogramem szkoleń i rozwoju. Dla zapewnienia pełnej efektywności wdrożenia opracowane zostają mechanizmy nadzoru i weryfikacji jakości wykonywanej pracy, udzielania informacji zwrotnej i stopniowego obniżania stopnia kontroli na rzecz usamodzielniania się pracownika. Wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy wdrożenia pracownika w zadania.